VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft een uitleg over het type, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheid, zoals ons social media-profiel. (hierna gezamenlijk het "online aanbod" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "persoonsgegevens" of hun "verwerking", verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk:
DER KREIS C.V.B.A.
Emiel Clauslaan 37/3
B-9800 Astene, België
Telefoonnummer: 00 32 (0) 9 281 24 30
Faxnummer: 00 32 (0) 9 281 21 46
E-mail: info@derkreis.be

Gegevensbescherming:
u kunt de functionaris voor gegevensbescherming van DER KREIS C.V.B.A. bereiken via dit e-mailcontact: info@derkreis.be.

Soorten verwerkte gegevens:
inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen)
contactgegevens (bijv. e-mail)
inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's)
gebruiksgegevens ( bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden)
meta / communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)

Doel van verwerking:
Verstrekking van het online aanbod, de inhoud en functies
Beantwoorden van contactvragen en communicatie met gebruikers
Marketing, reclame en marktonderzoek
Beveiligingsmaatregelen

1. Relevante rechtsgrondslagen
In overeenstemming met artikel 13 AVG zullen wij u informeren over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Tenzij de rechtsgrondslag wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, sub. a en artikel 7 AVG, de wettelijke basis voor verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, sub. b AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6, lid 1, sub. c AVG en de wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, sub. f AVG. 

Artikel 6, lid 1 dient om ervoor om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. De AVG dient als rechtsgrondslag.

2. Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring
We vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij passen de privacyverklaring aan zodra de door ons uitgevoerde wijzigingen in de gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra een daad van medewerking van uw kant (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving als gevolg van de wijzigingen noodzakelijk wordt.

3. Beveiligingsmaatregelen
3.1Overeenkomstig artikel 32 van de AVG rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de qua ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​op het risico afgestemd beschermingsniveau te garanderen. De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, overdracht, beveiliging van beschikbaarheid en hun scheiding. We hebben ook procedures opgezet om ervoor te zorgen dat de rechten van betrokkenen worden uitgeoefend. We houden ook rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens bij het ontwikkelen of selecteren van hardware, software en processen die rekening houden met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 AVG).

3.2 De beveiligingsmaatregelen omvatten met name de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

4. Samenwerking met verwerkers en derden

4.1Als we gegevens bekendmaken aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derde partijen) als onderdeel van onze verwerking, deze naar hen doorsturen of anderszins toegang geven tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als de gegevens worden overgedragen aan derden, zoals nodig is voor betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met artikel 6, lid 1 AVG, om het contract te vervullen). Een wettelijke verplichting voorziet hierin of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

4.2 Als we derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd "orderverwerkingscontract", gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

5. Overdrachten naar derde landen
Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, zal dit alleen plaatsvinden als het wordt uitgevoerd om aan onze (pre) contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. 

Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten we de gegevens alleen verwerken in een derde land als aan de speciale vereisten van artikel 44 ev AVG wordt voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU.

6. Rechten van de betrokkenen
6.1
 U hebt het recht om bevestiging te vragen over het al of niet verwerken van de betreffende gegevens en om informatie te verkrijgen over deze gegevens en om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG.

6.2 Overeenkomstig Artikel 16 AVG hebt u het recht om rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen alsmede om voltooiing van onvolledige persoonsgegevens over u te vragen.

6.3 Overeenkomstig artikel 17 van de AVG hebt u het recht om te verzoeken dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, in overeenstemming met artikel 18 van de AVG, om te verzoeken dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

6.4 Overeenkomstig artikel 20 AVG hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt eveneens het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

6.5 Overeenkomstig Artikel 77 AVG hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 
7. Herroepingsrecht
U heeft het recht om uw toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG.

8. Recht op bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Met name kan bezwaar worden gemaakt tegen verwerking voor directmarketing doeleinden.

9. Cookies en recht om bezwaar te maken tegen directe reclame
We gebruiken tijdelijke en permanente cookies, d.w.z. kleine bestanden die op de apparaten van de gebruikers worden opgeslagen. Sommige cookies dienen ter beveiliging of zijn nodig voor de werking van ons online aanbod (bijvoorbeeld voor de presentatie van de website) of om de gebruikersbeslissing op te slaan bij het bevestigen van de cookiebanner. Daarnaast gebruiken wij of onze technologiepartners cookies voor afstandsmeting en marketingdoeleinden, waarover gebruikers worden geïnformeerd in de loop van de gegevensbeschermingsverklaring.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor online marketingdoeleinden is te vinden op een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse website 
www.aboutads.info/choices/ of de EU-website www.youronlinechoices.com. Verder kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat dan niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

10. Verwijdering van gegevens

10.1De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met artikel 17 en 18 AVG of de verwerking ervan is beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

10.2Volgens de wettelijke vereisten wordt de opslag met name gedurende 6 jaar uitgevoerd in overeenstemming met artikel 257, lid 1, HGB (handelsboeken, voorraden, beginbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekingsbewijzen, enz.) En gedurende 10 jaar in overeenstemming met artikel 147, lid 1, AO (boeken, records, managementrapporten), boekingsvouchers, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingen, enz.).
 
11. Contact / vragen
11.1 Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), wordt de door de gebruiker verstrekte informatie voor het verwerken van het contactverzoek en de verwerking ervan in overeenstemming met Art. 6 par. 1 sub. b verwerkt.

11.2 De door gebruikers verstrekte informatie kan worden opgeslagen in ons klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem").

11.3We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. Elke twee jaar controleren we de noodzaak. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt verwijdering plaats na afloop van de bewaarplicht (einde handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar).

12. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
12.1Op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub. f. worden gegevens verzameld over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, kennisgeving van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider .

12.2Om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) wordt logbestandinformatie gedurende een bepaalde tijd opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden, worden niet verwijderd totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

13. Online aanwezigheid op sociale media
13.1We handhaven op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub. f. We zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met de klanten, geïnteresseerde partijen en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te kunnen informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectievelijke netwerken en platforms zijn de voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectievelijke operators van toepassing.

13.2 Tenzij anders vermeld in onze gegevensbeschermingsverklaring, verwerken we de gegevens van de gebruikers op voorwaarde dat ze met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door posts te schrijven over onze online aanwezigheid of ons berichten te sturen.

14. Cookies &bereikmeting
14.1
Cookies zijn informatie die wordt verzonden van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker en daar wordt opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden zijn of andere vormen van informatieopslag.
 
14.2We gebruiken "sessiecookies" die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek (bijvoorbeeld om uw inlogstatus te kunnen opslaan en ons zo in staat te stellen ons online aanbod helemaal te gebruiken). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de bewaartermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met ons online aanbod en bijvoorbeeld uitlogt of uw browser sluit.

14.3 Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudonieme bereikmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

14.4Als de gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

14.5 U kunt cookies gebruiken die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de de-activeringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en ook op de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/ keuzes) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

15. Bereikanalyse met Matomo (voorheen PIWIK)
15.1Als onderdeel van Matomo's assortimentanalyse worden de volgende gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, AVG): het browsertype dat u gebruikt en de browserversie, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw land van herkomst, datum en tijd van het serververzoek, het aantal bezoeken, uw tijd op de website en de externe links die u heeft geactiveerd. Het IP-adres van de gebruiker wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

15.2Matomo gebruikt cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker mogelijk maken. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. De cookies hebben een bewaartermijn van een week. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt alleen op onze server opgeslagen en niet aan derden doorgegeven.

15.3Gebruikers kunnen op elk moment bezwaar maken tegen de geanonimiseerde gegevensverzameling door het Matomo-programma met toekomstig effect. In dit geval wordt een zogenaamde opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, wat betekent dat Matomo geen sessiegegevens meer verzamelt. 

Als gebruikers hun cookies verwijderen, betekent dit echter dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en daarom opnieuw moet worden geactiveerd door de gebruikers. Als u niet wilt dat uw bezoek aan deze website door Matomo wordt geregistreerd, verwijdert u het vinkje in het volgende selectievakje.

Uw bezoek aan deze website wordt momenteel geregistreerd door Matomo-webanalyse. Schakel dit selectievakje uit om u af te melden.

Erklärung für die Nutzung von Piwik

Auf dieser Website werden unter Verwendung der Open-Source-Software Piwik Daten erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucherverhaltens und werden zur Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebots ausgewertet. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Dies sind kleine Textdateien, die lokal auf dem Rechner des Seitenbesuchers gespeichert werden und so eine Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer Website ermöglichen. Die pseudonymisierten Nutzungsprofile werden ohne eine gesondert zu erteilende, ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Webanalyse können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell von der Piwik Webanalyse erfasst. Klicken Sie hier, damit Ihr Besuch nicht mehr erfasst wird.

16.    Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
16.1 Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als „Inhalte”). Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden.

Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die „Pixel-Tags“ können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden können.

16.2 Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Drittanbietern sowie ihrer Inhalte, nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von Daten und, z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten:
•    Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Drittanbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt. Datenschutzerklärung: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: www.google.com/settings/ads/.
•    Videos der Plattform „YouTube” des Drittanbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Datenschutzerklärung: policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

17.    Bewerbung
17.1 Bei einer Bewerbung per E-Mail übermitteln Sie uns Ihre Daten (z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und ggf. weitere Daten und Informationen (z.B. zu Ihrem Lebenslauf oder zu Ihren Qualifikationen) und Bewerbungsunterlagen (z.B. Zeugnisse).

17.2 Alle personenbezogenen Daten, Informationen und Unterlagen werden ausschließlich für Zwecke erhoben, gespeichert und verwendet, die im Zusammenhang mit der Erfassung und Bearbeitung der Bewerbung einschließlich ggf. der Vorbereitung einer Einstellung stehen.

17.3 Im Falle einer Bewerbung werden Ihre Daten, Informationen und Unterlagen grundsätzlich 6 Monate nach Erhalt der Bewerbung gelöscht. Wenn Ihre Bewerbung erfolgreich ist, werden die von Ihnen übermittelten Daten im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften weiterverwendet. Im Falle der Einwilligung des Bewerbers bewahren wir die Bewerberdaten bis zu 2 Jahre auf.

17.4 Sollten Sie weiterführende Fragen haben oder noch weitere Informationen zum Thema wünschen, schicken Sie uns eine E-Mail an: derkreis@derkreis.de

Stand: 25.05.2018